KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018-2019 CỦA TRƯỜNG THCS TRỰC TRUNG

Tháng Tám 27, 2018 4:28 chiều

KẾ HOẠCH

 Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019

Giáo dục Trung học cơ sở

                Căn cứ Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu của Ngành Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Nam Định;

Chương trình số 06-CTr/HU ngày 11/01/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ Huyện Trực Ninh về nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2015-2020; Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 05/4/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Trực Ninh về Triển khai thực hiện Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2015 – 2020;

Căn cứ kế hoạch số 16/KH-PGD ĐT ngày 24/8/ 2018 của Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Trực Ninh về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 Giáo dục Trung học cơ sở;

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Trực Ninh, Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND xã Trung Đông, trường THCS Trực Trung xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 như sau: Tải kế họach năm học 18-19 tại đây